Velkommen til Qvortrup Administration


Kontoret er lukket grundlovsdag.

Qvortrup Administration A/S er 100% advokatejet med specialisering inden for administration af alle former for fast ejendom og med særlig detail- og specialkompetence inden for den komplekse lovgivning på området.

  • Der tilknyttes til kunden en fast kontaktperson/administrator.
  • Medarbejdere hos Qvortrup Administration A/S har høj faglig og ansættelsesmæssig anciennitet.
  • Medarbejdere efteruddannes løbende gennem kurser, bl.a. afholdt af vor brancheorganisation Ejendomsforeningen Danmark.
  • Qvortrup Administration A/S er kendetegnet ved en flad og uformel organisation.

Vi administrerer ca. 10.500 enheder


Det er lejemål fordelt på:

  • 68 ejerforeninger.
  • 43 andelsboligforeninger samt
  • 51 udlejningsejendomme

Qvortrup Administration A/S har til varetagelse af teknisk rådgivning og tilsyn egne ejendomsinspektører ansat.

Persondatapolitik samt regelsæt mod hvidvaskning.


Qvortrup Administration A/S administrerer primært ejer- og andelsboligforeninger samt udlejningsejendomme, hvortil der er indgået separat databehandlingsaftale, der nærmere regulerer, hvilke pligter og ydelser i henhold til persondatalovgivningen Qvortrup Administration A/S skal levere.

Qvortrup Administration A/Ss medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, de i kraft af deres arbejde hos Qvortrup Administration A/S har fået kendskab til.

Qvortrup Administration A/S behandler en række personoplysninger om kunden samt kundens medlemmer og ansatte som et nødvendigt led i opfyldelse af den foreliggende kundeaftale/administrationsaftale.

Qvortrup Administration A/S behandler således personoplysninger om kunder, herunder kundens medlemmer samt lejere, ansatte m.v., der er nødvendigt for at opfylde den foreliggende kundeaftale/administrationsaftale, jfr. § 6.1 i persondataforordningen. De som led i denne udøvelse nødvendige oplysninger vedrører primært navn, adresse, telefonnummer, mailadresse m.v. Endvidere behandler Qvortrup Administration A/S personoplysninger om kunden samt dennes medlemmer, lejere, ansatte m.v., når det er nødvendigt for at opretholde nødvendig lovgivning på området.

Det er herunder bl.a. identitetsoplysninger, cpr-nummer, oplysninger i.h.t. skattelovgivningen, lov om forebyggende foranstaltninger om hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Qvortrup Administration A/S behandler ligeledes personoplysninger om kunden, herunder adresse, telefonnummer, mailadresse m.v., når det er nødvendigt for at forfølge og inddrive økonomisk mellemværende i henhold til artikel 6.1 i persondataforordningen.

Qvortrup Administration A/S er ligeledes bemyndiget til at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder m.v., herunder skattemyndighederne, bankoplysninger m.v. til brug for lovpligtig inddrivelse af økonomiske forhold, der vedrører kunden.

Qvortrup Administration A/S kan ligeledes være forpligtet til at videregive oplysninger til Finanstilsynet, når det begæres af denne.

I henhold til hvidvaskloven har Qvortrup Administration A/S pligt til omgående at underrette Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet og International Kriminalitet og videregive kundens oplysninger, såfremt Qvortrup Administration A/S er vidende om, har mistanke om, eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens anmodning eller forsøg på gennemførelse af en økonomisk transaktion.

Qvortrup Administration A/S er i øvrigt når som helst berettiget til at sikre rigtigheden af foreliggende oplysninger om reelle ejere i juridisk forstand. Oplysninger vedrørende kundeforhold opbevares normalt elektronisk i en periode fra kundeforholdes ophør i medfør af forskellige lovbestemmelser, herunder hvidvaskloven.

Kunden, herunder dennes ejere, andelshavere eller lejere har når som helst ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Qvortrup Administration A/S såvel behandler som har registreret. Kunden har endvidere ret til at anmode om ændring af forkerte oplysninger samt i visse tilfælde sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling af kundens personoplysninger, i det omfang det måtte ligge ud over, hvad normal sædvanlig administration af kundeforholdet måtte berettige til.

Endelig har kunden ret til at modtage en elektronisk læsbar kopi af de personoplysninger, Qvortrup Administration A/S har modtaget fra kunden som led i den løbende administration af hovedkundens forhold.

Sådanne forespørgsler og andre spørgsmål om Qvortrup Administration A/Ss behandling af persondata vil blive behandlet af Qvortrup Administration A/Ss persondataansvarlige medarbejder, p.t. advokat Jens Anker Hansen.

Qvortrup Administration A/S er ligeledes berettiget til at videregive og videresende information samt markedsføringsmateriale fra eksterne leverandører, herunder til leverandører som eksempelvis Yousee, Stofa m.v. samt eksterne vand- og varmeregnskabsfirmaer, såsom Techem, Ista, Brunata.

Kunden kan dog til enhver tid meddele, at kunden ikke ønsker at modtage det pågældende eksterne markedsføringsmateriale.

En eventuel klage fra kunden over Qvortrup Administration A/Ss behandling af personoplysninger om kunder, herunder dennes adresse, cpr-nummer m.v. kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K (www.datatilsynet.dk)


Det er p.t. ikke muligt at blive skrevet op til udlejningsboliger